Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (αφόρμηση)


ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Βίντεο  Α
ΚΕΙΜΕΝΟ Α           
     ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ
(Νίκος Φακιολάς, απόσπασµα)
 (…) Τα οργανικά αναλφάβητα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω ήταν 876 εκατ. το 2000 αποτελώντας το 21% του πληθυσµού της γης. Το 40% του συνολικού πληθυσµού στην Αφρική ήταν αναλφάβητοι -κυρίως γυναίκες-, το 25% στην Ασία και το 1,3% στην Ευρώπη (UNESCO). Στην Ελλάδα, µε βάση στοιχεία της απογραφής 1991, στο σύνολο της χώρας οι οργανικά αναλφάβητοι, κυρίως ηλικιωµένοι και γυναίκες, ήταν 647.054, ποσοστό 6,3% του πληθυσµού ηλικίας 10 ετών και άνω. Οι λειτουργικά αναλφάβητοι, µε κριτήριο τα έτη σχολικής φοίτησης, υπολογίζονταν σε 960.720, ποσοστό 10,6% του πληθυσµού ηλικίας 15 ετών και άνω. (…)Σε πανελλαδική δειγµατοληπτική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (1998) διαπιστώθηκε ότι ποσοστό 44,8% του πληθυσµού δεν είχε ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Από αυτούς ποσοστό 12,2% δεν πήγε καθόλου σχολείο, ενώ ποσοστό 26,7% είχε ολοκληρώσει τη φοίτηση µόνο στο ∆ηµοτικό. Στους ηλικιωµένους το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 70%.(…) Το πρόβληµα είναι εντονότερο στις αγροτικές περιοχές, όπου τα άτοµα αυτά υπολογίστηκαν σε ποσοστό 63% του πληθυσµού τους. Ο αναλφαβητισµός µάλιστα αναπαράγεται κληρονοµικά, καθώς ποσοστό 86% των ατόµων µε αναλφάβητους γονείς δεν είχε επίσης ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.(….)       
Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκαν οι δυσκολίες που συναντούν οι αναλφάβητοι στις καθηµερινές συναλλαγές τους µε δηµόσιους οργανισµούς και ιδιωτικούς φορείς, στην προώθηση διαδικασιών που τους αφορούν, στη διεκδίκηση δικαιωµάτων και απολαβών. Τα επαγγέλµατα των αναλφάβητων είναι κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφοι, ανειδίκευτοι εργάτες, οικιακοί βοηθοί και τεχνίτες σε βαριά επαγγέλµατα µε χαµηλές γενικά αµοιβές και εισοδήµατα. Οι µισοί µάλιστα από αυτούς δήλωσαν ανικανοποίητοι από το επάγγελµά τους. Από την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε η περιορισµένη συµµετοχή των αναλφάβητων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, ο χαµηλός δείκτης αναγνωσιµότητας βιβλίων και εφηµερίδων, οι δυσκολίες κατανόησης δελτίων ειδήσεων, η αδυναµία τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη µελέτη ( ΕΚΕΒΙ, 1998).         
(...) Η εξάλειψη του αναλφαβητισµού προϋποθέτει αρχικά την εξοµάλυνση της οικονοµικής ανισότητας, την αντιµετώπιση της φτώχειας, των κοινωνικών διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού.(...) Το κράτος πρέπει να συµβάλει στην εφαρµογή των νόµων για την εκπαίδευση και εργασία των ανηλίκων, στην οικονοµική ενίσχυση άπορων µαθητών, στην καθιέρωση της αξιοκρατίας, στη δηµιουργία θέσεων εργασίας, στον περιορισµό της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και τις µειονότητες, στην ενίσχυση των γραµµάτων και των τεχνών, στην ανάδειξη των υγιών πολιτιστικών στοιχείων και αρχών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών.(...)  Πηγή: Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ.120, 2006, σ.σ. 169-194
( Πηγή: Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ.120, 2006, σ.σ. 169-194)


Βίντεο  ΒΚΕΙΜΕΝΟ  Β                                           

H ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου του 1989.

 Άρθρο 28   εδώ όλα τα άρθρα

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώµατος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών:

α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους.

β) Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων µορφών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και επαγγελµατικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα µέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηµατικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης.

γ) Εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία µε όλα τα κατάλληλα µέσα, σε συνάρτηση µε τις ικανότητες του καθενός.

δ) Καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελµατική ενηµέρωση και τον προσανατολισµό.

ε) Παίρνουν µέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη µείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών.

2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή της σχολικής πειθαρχίας µε τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου όντος, και σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση.

 3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη προάγουν και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα της παιδείας, µε σκοπό να συµβάλλουν κυρίως στην εξάλειψη της άγνοιας και του αναλφαβητισµού στον κόσµο και να διευκολύνουν την πρόσβαση στις επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθόδους. Για το σκοπό αυτόν, λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χώρων.
             Κείμενο Γ

Παγκόσμια Εβδομάδα δράσης 2009 της ActionAid


Πρόγραμμα :Εκπαίδευση για όλους


«Ανοιχτά Βιβλία»

                        1 στους 5 ανθρώπους στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει αυτό
                                                που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή,
                                                                    να διαβάσει.Βίντεο  Γ

https://www.youtube.com/watch?v=VteDp3IK-60ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

α) Με βάση στοιχεία του κειµένου Α ποιοι άνθρωποι πλήττονται περισσότερο από τον αναλφαβητισµό στην Ελλάδα; 

β) Σε ποια σηµεία συµφωνούν τα κείµενα Α και Β αλλά και το βίντεο Α για το ρόλο του κράτους στην εξάλειψη του αναλφαβητισµού των παιδιών;                                     

γ) Ένα επιστηµονικό άρθρο (κείµενο Α), µια αφίσα (κείµενο Γ) για το πρόγραµµα «Εκπαίδευση για όλους» µιας ανθρωπιστικής οργάνωσης και ένα βίντεο (Γ) έχουν στόχο να θίξουν το πρόβληµα του αναλφαβητισµού. Ποιες διαφορές εντοπίζετε στην προβολή του θέµατός τους και πού οφείλονται κατά τη γνώµη σας; Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου